REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie przeprowadzanej przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy.

2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.

2.2 Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

2.3 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) lub zmiany wykonawcy.

3. Bezpieczeństwo imprezy

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

(a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

(b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

(c) Odmówił wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

(d) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zamienić jego miejsce

3.3 Zabronione jest również wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy ze wskaźników laserowych, szklanych butelek oraz środków odurzających.

3.4. Uczestnicy mogą przebywać tylko w strefach do tego przygotowanych, zabrania się przebywania w obszarze zabudowań Średniowiecznej Wioski od godziny 18:00 do godziny 9:00

4. Postanowienia dodatkowe:

4.1 Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

4.2 Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy.